• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult

ОДИТОРСКИ УСЛУГИ

Предлаганите одиторски услуги са базирани изцяло на международните одиторски стандарти, общоприетите добри практики и са в съответствие със законите на Република България.

  •            Независим финансов одит на финансови отчети;
  •            Ангажименти за преглед на финансови отчети; 
  •            Договорени процедури по проекти, финансирани  по програми от Европейските фондове; със специални цели във връзка с регулаторни и други законови или договорни изисквания;
  •           Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон;
  •           Тематични проверки на обекти по преценка на ръководството/собствениците;
  •           Други ангажименти за изразяване на сигурност

Всеки одиторски ангажимент, се разработва в съответствие със спецификата на всеки един клиент като е  съобразен с действащите национални и международни нормативни актове към датата на завършване на проверката. Одитът  включва определени обекти на счетоводно отчитане като за оформяне на мнение относно достоверността на изготвените отчети се извършват достатъчно проучвания , които да осигурят разумно потвърждение за това дали счетоводните документи и другите източници на информация са достатъчно надеждна основа за изготвяне на финансов отчет. За качественото и своевременното извършване на одиторските проверки се разчита на сътрудничеството на служителите в одитираните предприятия  и вярваме, че ще ни бъде осигурен достъп до всяка информация във връзка с проверката.

X

Right Click

No right click