• ТоледоКонсулт
  • ТоледоКонсулт
  • ToledoConsult
  • ToledoConsult
Заглавие
НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ - ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ - в сила 01.01.2016г.
СС № 1 - Представяне на финансови отчети
СС № 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси
СС № 4 - Отчитане на амортизациите
СС № 7 - Отчети за паричните потоци
СС № 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
СС № 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
СС № 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
СС № 11 - Договори за строителство
СС № 12 - Данъци от печалбата
СС № 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
СС № 16 - Дълготрайни материални активи
СС № 17 - Лизинг
СС № 18 - Приходи
СС № 19 - Доходи на персонала
СС № 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
СС № 21 - Ефекти от промените във валутните курсове
СС № 22 - Отчитане на бизнескомбинации
СС № 24 - Оповестяване на свързани лица
СС № 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
СС № 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
СС № 31 – Отчитане на дялове в смесени предприятия
СС № 32 – Финансови инструменти
СС № 34 - Междинно счетоводно отчитане
СС № 36 - Обезценка на активи
СС № 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
СС № 38 - Нематериални активи
СС № 40 - Отчитане на инвестиционни имоти
СС № 41 - Селско стопанство
СС № 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти
X

Right Click

No right click